Algemene voorwaarden

1.TOEPASSING
1.1 Het bestellen van een dienst of het aankopen van een product bij Elisbeth houdt in dat de klant akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
1.2 Er kan slechts schriftelijk van deze algemene voorwaarden afgeweken  worden, waarbij de overige bepalingen evenwel onverkort van kracht blijven.
1.3 De toepasselijkheid van inkoop – of andere voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Beide partijen kunnen langs digitale (elektronische) weg met elkaar communiceren, informatie uitwisselen en overeenkomsten met elkaar sluiten. Aan het gebruik hiervan kleven risico’s zoals vertragingen, manipulatie en virussen. Elisbeth is niet aansprakelijk voor schade die hier eventueel uit voortvloeit. Waar staat vermeld dat schriftelijk zal worden gecommuniceerd, kan dit eveneens op digitale wijze worden gedaan.
1.5 Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (e-mail, back-ups e.d.).

2. OFFERTES EN AANVAARDING VAN DE BESTELLING
2.1 Al onze offertes zijn vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand nadat we de bestelling of aankoop via email bevestigd hebben. Elisbeth kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden. Wij behouden ons tevens het recht om elke bestelling of aankoop te weigeren. Deze beslissing kan genomen worden naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering. In dit geval zullen wij de klant hiervan op de hoogte brengen.
Indien de klant na de bestelling geen bevestiging via e-mail ontvangt, werd de bestelling mogelijk niet verwerkt of is er een fout opgetreden. Gelieve in dit geval contact op te nemen met info@elisbeth.be
2.2 Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.
In geval van aankoop van producten, heeft de consument het recht binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering, af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder motivering. Elisbeth zal in dat geval het bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetalen aan de klant, binnen een termijn van 10 werkdagen. De gemaakte verzendkosten blijven wel verschuldigd.
In geval van bestelling van een dienst, heeft de consument het recht binnen de 14 dagen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst, hiervan af te zien, zonder betaling van een boete en zonder motivering. Elisbeth zal in dat geval het bedrag van de geannuleerde dienst terugbetalen aan de klant, binnen een termijn van 10 werkdagen.
Bij herroeping gelden dus de wettelijke waarborgen. Het modelformulier voor herroeping kan hier worden gedownload.
2.3 Elke aanbieding van een dienst of een product geldt slechts tot uitputting van de voorraad. Elisbeth kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een dienst of een product. Indien een dienst of product niet langer beschikbaar is, zullen wij dit zo snel mogelijk melden aan de klant zodat deze zijn bestelling kan annuleren.

3. PRIJZEN EN BETALINGEN
3.1 De prijzen die gelden op het moment van bestelling van een dienst of aankoop van een product zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn in euro aangeduid, inclusief 6 of 21% BTW, exclusief verzendkosten, tenzij anders aangeduid of schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden bij de bestelling apart en duidelijk opgegeven en zijn afhankelijk van de gekozen verzendwijze en het land van bestemming.
3.2 Wij behouden ons het recht voor om de prijzen en tarieven te wijzigen en eventuele fouten te corrigeren. Wanneer dit nadelig zou zijn voor de klant, wordt hij hiervan via e-mail op de hoogte gebracht en heeft de klant het recht om de bestelling binnen de 10 dagen te annuleren.
3.3 Kortingscodes zijn nooit cumuleerbaar met andere acties.
3.4 Elisbeth kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in opgegeven prijzen of voorwaarden, noch voor fouten in product  omschrijvingen of afbeeldingen.
3.5 Voor alle online bestellingen en aankopen accepteren wij bankoverschrijving of online betaling via het betaalplatform van Mollie B.V. De verzending van de producten gebeurt vanaf het moment dat de betaling door ons werd ontvangen.

4. LEVERING VAN PRODUCTEN
4.1 Producten worden geleverd op het leveringsadres dat door de klant bij zijn bestelling werd doorgegeven. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de klant.
4.2 De levering gebeurt binnen de BENELUX en kan op aanvraag ook naar andere landen binnen de EU. Voor kosten met betrekking tot de levering, kan verwezen worden naar 3.1.
4.3 De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen zeven dagen. De vermelde leveringstermijnen zijn evenwel niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
4.4 Elisbeth heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten, dit zonder extra verzendkosten aan te rekenen aan de klant.
4.5 Behoudens in het geval van een fout die te wijten is aan de klant, zoals bijvoorbeeld verlies ten gevolge van het vermelden van een foutief leveringsadres, worden in het geval van niet-levering van de goederen de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
4.6 Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 10 dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, 10 dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de klant dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die op het ogenblik van in ontvangstname kon worden vastgesteld.
4.7 Alle door Elisbeth geleverde producten blijven eigendom van Elisbeth totdat de klant alle verplichtingen uit de overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen betaling van de koopsom, vergoedingen, belastingen, kosten en eventuele schadevergoeding.
4.8 De door Elisbeth geleverde producten, die onder het in het vorige lid genoemde eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, als betaalmiddel worden gebruikt, worden verpand of op een andere wijze worden bezwaard. De klant dient alles te doen om de eigendomsrechten van Elisbeth veilig te stellen.

5. RETOURNEREN VAN PRODUCTEN
5.1 Elk besteld en ongebruikt artikel (met uitzondering van producten die speciaal voor u besteld werden bij de leverancier en niet standaard in het aanbod zitten) kan binnen 14 kalenderdagen worden teruggezonden naar Elsibeth, Kleinaartstraat 11, 3832 Ulbeek. Het artikel dient in de originele verpakking samen met het retourformulier. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verpakking en samen met het retourformulier te worden verzonden. Elisbeth zal in dat geval het bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetalen aan de klant, binnen een termijn van 10 werkdagen. De gemaakte verzendkosten blijven wel verschuldigd, alsook de verzendkosten van retour vallen ten laste van de koper.
5.2 De producten dienen ongebruikt, volledig, onbeschadigd en in de originele verpakking te worden teruggestuurd op eigen risico en kosten van de klant en volgens de retourprocedure. Om gebruik te kunnen maken van dit verzakingsrecht, zal de klant de producten niet gebruiken op een manier waarop deze in waarde verminderen of beschadigd worden. Goederen die specifiek voor de klant ontworpen zijn, worden niet teruggenomen en de klant kan zich in dit geval niet beroepen op het verzakingsrecht.
Als de kwaliteit van de producten werd geschaad of de geretourneerde producten niet volledig zijn, behoudt Elisbeth zich het recht om de geretourneerde producten te weigeren en/of een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.
5.3 Uitzonderingen: Cadeaubonnen kunnen niet worden geannuleerd na betaling en uitgifte ervan.  


6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de diensten en op alle materialen die in het kader van een overeenkomst aan de klant wordt verstrekt, zoals readers, checklists, e-books, brochures, berusten uitsluitend bij Elisbeth, dan wel, indien zulks uitdrukkelijk is aangegeven, bij derden.
6.2 De door Elisbeth geleverde dienst, informatie en producten zijn uitsluitend verstrekt om door de klant zelf te worden gebruikt voor het doel waarvoor het is verstrekt.
6.3 De klant is niet gerechtigd om buiten dit doel (delen van) een geleverde dienst of product te wijzigen, (delen van) de geleverde dienst, informatie en producten te openbaren, verveelvoudigen, of er derden kennis van te laten nemen, al dan niet tegen betaling.
6.4 In geval van naamsvermelding van Elisbeth of Ilse Collier of van derden bij geleverde producten, is de klant niet gerechtigd deze te verwijderen.
6.5 De bepalingen uit dit artikel 7 blijven geldig na afloop van de overeenkomst.

7. VERLIES OF DIEFSTAL
7.1 Elisbeth draagt het risico voor verlies of diefstal tot levering van het product aan de klant. De klant dient elke niet-levering schriftelijk aan ons te melden binnen een termijn van 14 werkdagen na bestelling op info@elisbeth.be.  Wij behouden ons het recht voor de aanvraag van de klant te weigeren als deze buiten voormelde termijn gebeurt.
7.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het product na levering aan de klant.
7.3 Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden.

8. OVERMACHT EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
8.1 In geval van levering van een dienst,  is in geval van tijdelijke of blijvende overmacht van Elisbeth waaronder mede wordt verstaan ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, computerstoring of -uitval, internetstoring of -uitval, telefoonstoring of -uitval, of plotselinge uitval van een locatie, Elisbeth gerechtigd de overeenkomst te beëindigen dan wel haar prestaties op te schorten, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Indien Elisbeth op grond van overmacht de overeenkomst beëindigt, houdt Elisbeth het recht op betaling van alle prestaties die waren verricht voordat er sprake was van overmacht.
8.2 In geval van levering van een product zijn wij niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze wil om,  inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
8.3 De overeenkomst eindigt in geval van overlijden van één der partijen.
8.4 Aan beide partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding slechts toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de overeenkomst en de andere partij ter zake van die verplichting in verzuim is.
8.5 Partijen hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement of gerechtelijke reorganisatie, gerechtelijke of buitengerechtelijke ontbinding, insolvabiliteit, onbekwaamheid en/of onvermogen van of aanstelling van een voorlopig bewindvoerder over één van de partijen.

9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Elisbeth is slechts aansprakelijk indien de klant aantoont dat de klant schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Elisbeth.
9.2 De aansprakelijkheid van Elisbeth is beperkt tot een bedrag gelijk aan maximaal één maal het in de overeenkomst vernoemde bedrag.
9.3 Indien de overeenkomst is onderverdeeld in delen, is de aansprakelijkheid van Elisbeth verder beperkt tot de vergoeding die verschuldigd is voor dat deel van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.4 Elisbeth is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van Elisbeth voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.
9.5 Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op Elisbeth geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
9.6 Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
9.7 Elisbeth zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Elisbeth is niet aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden. Dit geldt niet voor derden die onder leiding en verantwoordelijkheid van Elisbeth werken.
9.8 De klant vrijwaart Elisbeth ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de tussen Elisbeth en de klant gesloten overeenkomst, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Elisbeth. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die Elisbeth in verband met een dergelijke aanspraak maakt.
9.9 Derden die door Elisbeth worden ingeschakeld voor de uitvoering van een overeenkomst, kunnen zich jegens de klant op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen beroepen, als ware zij zelf partij bij die overeenkomst.

10. PERSOONSGEGEVENS
10.1 Door te bestellen op de website www.elisbeth.be staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en betalingen. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens de bestelling.
10.2 De persoonsgegevens die klanten verstrekken voor een éénmalige bestelling worden bijgehouden voor de duur die nodig is om de bestelling te leveren en de betaling te ontvangen. Wanneer zij ervoor kiezen om zich te registreren als klant op de website, worden deze persoonsgegevens bijgehouden tot op het ogenblik dat de klant vraagt om de persoonsgegevens te verwijderen. Deze aanvraag kan gericht worden tot info@elisbeth.be .
10.3 Elisbeth zal de gegevens niet overmaken aan derden. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering en heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de klant uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

11. SCHEIDBAARHEID
11.1 Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
11.2 Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als te ruim wordt verklaard, zal de bepaling uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.
11.3 Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behouden wij ons het recht voor om dit gedeelte te vervangen.

12. TOEPASSELIJK RECHT
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing
12.2 Alle geschillen zullen uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren behoren.
12.3 Indien Elisbeth op enig moment afstand doet van een of meerdere recht(en) die haar uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt(/en), ontstaat hierdoor geen recht voor de klant in toekomstige situaties of overeenkomsten. In navolgende situaties en overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen opnieuw andere afspraken worden overeengekomen.
12.4 Elisbeth is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Elisbeth zal de klant hierover informeren. De algemene voorwaarden die op de website van Elisbeth staan vermeld, zijn de op de overeenkomst toepasselijke algemene voorwaarden.

14. ADRESGEGEVENS
Elisbeth

Ilse Collier

Kleinaartstraat 11

3832 Ulbeek
BELGIË
BTW BE0848175126
info@elisbeth.be
Voor alle vragen omtrent bestellingen kan je contact opnemen met onze klantendienst via info@elisbeth.be of op het nummer 0486/185888

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een bevoegde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl.
Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.